Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna

Zapraszam na drugą część bajki "Wstyd i latający śpiwór" - "Znikocja"

Ewa Sawicka

Bajka "Wstyd i latający śpiwór"

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

W poniższym artykule chciałbym przytoczyć podstawowe strategie radzenia sobie ze stresem. Pisząc o strategiach mam na myśli sposoby zmagania się z trudnościami.
Zacznijmy od pytania – co to znaczy radzić sobie ze stresem?
Już w XIX wieku pojawiła się pierwsza próba zdefiniowania terminu „ Radzenie sobie ze stresem”. Na początku próbowano odróżnić „Radzenie sobie ze stresem” od zachowania obronnego. Zachowanie obronne wiązało się ze sztywnym, przymusowym oraz zniekształcającym rzeczywistość postępowaniem w odróżnieniu od celowego, elastycznego, i otwartego na rzeczywistość działania reprezentowanego przez termin „Radzenie sobie ze stresem”
Wyróżniono dwie kategorie radzenia sobie ze stresem. Pierwsza z nich dotyczyła radzenia sobie zadaniowego. Oznaczało to wyznaczanie celów, układanie planów i metod ich realizacji jak również poprawę relacji osoby z otoczeniem oraz samoregulację emocji. Druga kategoria polegała na obniżeniu przykrego napięcia i łagodzenia negatywnych stanów emocjonalnych. Wśród licznych badań naukowcy zauważyli ,że bardziej skuteczne okazują się metody radzenia sobie ze stresem oparte na konfrontacji niż na unikaniu. W wielu przypadkach unikanie oznaczało czasowe odroczenie przeżywania złych emocji i nie prowadziło do pozytywnego rozwiązania danej sytuacji. Wraz z upływem czasu radzenie sobie ze stresem zaczęto postrzegać jako dłuższy proces a nie koniecznie jednorazowe zachowanie. Osoby zainteresowane tym tematem zaczęły rozumieć, że aby poradzić sobie ze stresem należało odnaleźć zaburzoną równowagę pomiędzy wymaganiami otoczenia a posiadanymi zasobami. W związku z tym jedna z metod osiągnięcia wyżej wymienionej równowagi zakładała trzy rodzaje zachowania. Po pierwsze podjęcie działania na rzecz zwiększenia wpływu osoby na otoczenie w taki sposób aby efekt końcowy służył wzbogaceniu dobrostanu tej osoby. Po drugie dostosowanie się do wymagań narzuconych przez środowisko zewnętrzne przez daną osobę i po trzecie podjęcie próby zmiany środowiska.
Trudność w jednoznacznym wyróżnieniu metod bardziej lub mniej efektywnych w kontekście radzenia sobie ze stresem polegała na ogromnej ilości zmiennych które należało wziąć pod uwagę w celu przeprowadzenia optymalnej oceny. Miały tu znaczenie różnice osobowościowe, temperamentalne, międzykulturowe, społeczne itp. Przykładowo doświadczenie stresu separacyjnego a w zasadzie umiejętność radzenia sobie z nim inaczej kształtowało się u małych dzieci, inaczej u młodzieży, a jeszcze inaczej u dorosłych. W dzisiejszych czasach gdy doświadczamy przymusu pozostawania we własnych domach z powodu pandemii wirusa umiejętność radzenia sobie ze stresem polega w dużej mierze na zachowywaniu równowagi pomiędzy ograniczeniami które są naszym udziałem a organizowaniem sobie życia w taki sposób aby przeżywane dni miały cel, sens i wiązały się ze wzrostem poczucia jakości życia. Wbrew pozorom okazuje się, że otwarcie się na drugiego człowieka po przez wsparcie zaspokajania jego potrzeb ma moc zmniejszania własnych napięć.
Warto również pamiętać o emocjonalnym wymiarze radzenia sobie ze stresem. Sprawienie sobie jakiejś przyjemności może być początkiem ciągu zachowań podnoszących komfort życia. Dla jednej osoby będzie to przeczytanie inspirującej książki, dla innej powrót do swoich dawnych pasji a dla jeszcze innej poprawienie relacji z bliskimi. W czasie ograniczeń ludzie na ogół wykazują się dużą innowacyjnością co możemy obserwować chociażby w internecie lub w najbliższym środowisku. Wbrew pozorom brak swobody spotykania się generuje niespotykaną do tej pory aktywność mającą na celu rozwój społeczny. Obserwujemy tworzenie się rozmaitych, grup, wspólnot, spotkań oczywiście za pomocą sieci, a wielu mówi że dopiero teraz internet trafił pod strzechy. Aktywność w sieci możemy wykorzystywać jako narzędzie nawiązywania i podtrzymywania relacji jednak najważniejsza jest jakość kontaktu z własną rodziną gdyż nic nie zastąpi spotkania z drugim człowiekiem na żywo. Szczególnie gdy relacje są budowane na zasadzie wygrana - wygrana. Co oznacza zyski dla obu stron.
Oby chęć budowania wspólnych relacji przetrwała do czasu po pandemii zgodnie z zasadą prof. Aronsona „Człowiek istota społeczna”. Dbajmy o to aby w tym trudnym czasie nikt nie został sam.

Rafał Kasperek

Jak zmotywować się do nauki i uczyć się z przyjemnością

MOTYWACJA – NA TRUDNE CZASY

Na temat wzbudzania i podtrzymywania motywacji w działaniu napisano wiele obszernych książek. Spora ilość badaczy zajmowała się przez lata tym tematem. Czy motywacja to czysto teoretyczny wymysł, czy jednak ma ona realny wpływ na poczucie jakości naszego życia?
Podstawowy podział mechanizmów motywacyjnych u człowieka dzieli się na motywację zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwsza z nich czyli motywacja zewnętrzna wiąże się z koniecznością stosowania odziaływań behawioralnych (nagrody, kary). Człowiek chce otrzymać nagrodę więc podejmie działanie vs człowiek chce uniknąć kary więc podejmie działanie. Mechanizm ten w oczywisty sposób degraduje refleksję osoby która dąży do zrozumienia zasadności wykonywanych przez siebie wysiłków. Dlatego bardziej interesującym wydaje się drugi spośród wymienionych mechanizmów dotyczący motywacji wewnętrznej. Wymaga on większego wyrafinowania ze strony osoby motywującej nie mniej jednak przynosi głębszy efekt. Osoba motywowana zaczyna rozumieć zasadność koniecznego poświęcenia swojego dobrostanu na rzecz przyszłych pozytywnych efektów, które w wielu przypadkach mogą nastąpić dosyć szybko. Różnica w działaniu jest taka jak pomiędzy najemnikiem a ochotnikiem. Najemnik pracuje bo musi, ochotnik pracuje bo chce.
Z pewnością ważne jest aby człowiek podejmujący się realizacji zaplanowanego zadania miał przed sobą jasno zdefiniowany cel. Jest to narzędzie pomagające nazwać środki do zrealizowania planów. Czyli co chcę zrobić i jak to chcę zrobić. Jeśli chcę nauczyć się grać na instrumencie to muszę go kupić, a może pożyczyć, lub skorzystać z pomocy przyjaciół. albo zapisać się do organizacji gdzie mają takie instrumenty. Warto też zadać sobie kilka innych pytań – np. w jakim czasie chcę osiągnąć swój cel, co jest realne a co jest nierealne, jaki mam potencjał, zasoby?
Często góra na którą chcemy wejść wydaje się być za wysoka jednak podzielenie trasy na krótsze etapy urealnia możliwość pokonania jej. Podobnie z ogromnym tortem , który możemy zjeść po kawałku w dłuższym czasie.
Dostosowanie zadania do możliwości pozwala cieszyć się sukcesem. W związku z tym nie rezygnujmy od razu ale tak jak Szewczyk Dratewka szukajmy sposobów na pokonanie „Smoka Wawelskiego”. Jednym z takich sposobów jest osiągnięcie rutyny. Gdy od wielu lat wstaję codziennie rano o godzinie 5:45 to w niedzielę wstanę najprawdopodobniej nie wiele później i będę czuł się wyspany. Rutyna oznacza nabycie nawyków, które niejako samoczynnie zarządzają naszym organizmem. Dotyczy to również złych nawyków. Notoryczne nieodrabianie zadań stanie się nawykiem bardzo utrudniającym bycie przygotowanym do lekcji.
Aby myśl o konieczności podjęcia wysiłku nie stała się zbyt ciężką kulą u nogi pamiętajmy o odpoczynku, regeneracji. Jak mówi mądrość ludowa „Tępą piłą drzewa nie zetniesz”. Dlatego każdy plan musi zawierać część przeznaczoną na wysiłek i część przeznaczoną na odpoczynek. Z tym jednak zastrzeżeniem , że gdy pracujesz pracuj naprawdę i gdy odpoczywasz odpoczywaj naprawdę. Niestety wiele osób w tym uczniowie nie potrafią odpoczywać. Wbrew powszechnemu przekonaniu , że odpoczynek to wieczne nierobienie niczego odpoczynek oznacza często działanie oparte na wewnętrznych wartościach, zainteresowaniach itp.
Zapytajmy osobę skazaną na wieloletnie odosobnienie w pojedynczej celi czy nie robienie niczego jest odpoczynkiem? Z pewnością odpowie, że jest to potworna kara. W związku z tym nawiązując do aktualnej sytuacji jaką przeżywamy w Europie i na świecie pierwsze dni gdy można było się wyspać i odpocząć zamieńmy na działanie służące rozwijaniu nawyku pracowitości i koherencji (spójności wewnętrznej).Te dwie cechy są perłą w koronie.
Jak mówi nam definicja słowa motywacja łac. motivus „ruchomy”- termin ten jest ściśle związany z ruchem. Do tego należy dodać, że w tym przypadku najważniejszy jest moment rozpoczęcia działania tzw. pierwsze pięć minut. Potem okoliczności mogą się zmienić na tyle, że będą od nas w sposób naturalny wymagały podjęcia dalszych kroków. Jeśli chcesz wyjść z domu to wstań z łóżka. Jeśli chcesz zdobyć pracę to wyjdź z domu itd. Rozwinięcie nawyku codziennej pracy i wykonanie pierwszego ruchu pomimo niechęci pozwoli doświadczyć stanu w którym niechęć będzie coraz mniej odczuwalna a z czasem zniknie. W zamian za to pojawią się owoce Twojej pracy dorodne i słodkie.
Dzięki wewnętrznym decyzjom, możemy regulować nasz stan emocjonalny. Nawet najlepsza zabawa jeśli trwa zbyt długo staje się nudna i nie tak atrakcyjna jak wcześniej. Co wtedy robimy? Decydujemy się na zmianę. Wykonujemy działanie. Np. zmieniamy rodzaj zabawy lub robimy coś zupełnie innego. Podobnie w sytuacji odczuwania niechęci do podjęcia wysiłku zrób coś nietypowego, coś co nawet dla Ciebie jest zaskakujące oczywiście szanując granice innych osób. Najgorszym rozwiązaniem jest kapitulacja przed ogarniającą Cię niechęcią. Najprawdopodobniej zauważą to inni i spotkasz się np. z niezbyt miłymi komentarzami. Pamiętaj emocje możesz zmienić podejmując działanie. Na koniec ostatnia istotna informacja. Otaczaj się miłymi ludźmi. Ludzie którzy Ci dobrze życzą nie zawsz będą Ci schlebiać, ale możesz liczyć na ich wsparcie w trudnych chwilach. Jest to wartość nie do przecenienia.

Psycholog
Rafał Kasperek

Poniżej strona z ciekawymi artykułami na temat motywacji do nauki.

JAK SIĘ UCZYĆ

Foto
Jak się uczyc

Foto
Jak się uczyc

Foto
TUS


PLAN SAMOOPIEKI


BAJKA KORONAWIRUSKilka zasad dla rodziców

• Bądź przykładem - dziecko uczy się od Ciebie
• Wymagaj (stawiaj warunki możliwe do spełnienia)
• Bądź konsekwentny
• Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania wolnym czasem. Możliwość dokonywania własnych wyborów przez dziecko w sprawach mało istotnych obniża napięcie
• Nie bądź nadmiernie opiekuńczy – dziecko zdobywa doświadczenie, uczy się życia robiąc nowe rzeczy
• Dziecko nie zawsze rozumie dlaczego jest ukarane
• Nagrody jak i konsekwencje wynikające z postępowania dziecka nie powinny być odraczane
• Jasno określaj zasady dotyczące życia
• Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka
Czego potrzebuje dziecko od rodzica
• Poczucia więzi i przynależności do rodziny – pragnie czuć się kochane, rozumiane i że może liczyć na wsparcie rodziców.
• Potrzebuje szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia bezpieczeństwa
• Poczucia własnej wartości – pragnie, aby docenić jego wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz nie odrzucać go, gdy coś się nie uda
• Wiarygodności – pragnie mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale również, że potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów
• Sprawiedliwego traktowania – przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie spraw
• Stanowczości w ważnych sprawach – potrzebuje jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu
• Poszanowania intymności i dyskrecji – pragnie mieć pewność, że granice jego prywatności są przez nas respektowane.

Jak być bliżej dziecka?

• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem nie tylko o obowiązkach
• Postaraj się znaleźć dla niego czas
• Nie bagatelizuj problemów swojego dziecka
• Staraj się go zrozumieć
• Chwal swoje dziecko, doceniaj jego wysiłek
• Obserwuj i dostrzegaj wszelkie zmiany zachowania, aby móc zareagować
• Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie
• Opowiadaj dziecku o tym, co dzieje się u ciebie (kłopoty, plany)
• Pytaj się o zdanie w różnych sprawach – pokazuj że liczysz się z jego opinią
• Nie oceniaj i nie porównuj dziecka z innymi
• Opowiadaj o swoich doświadczeniach i wspomnieniach z młodości. Pokazuj, że również popełniałeś błędy i uczyłeś się podejmować trudne decyzje
• Zadbaj o to, aby w waszym domu nie było tematów tabu – rozmawiajcie na każdy temat, nie unikajcie tematów trudnych.

ZŁOTA ZASADA

ZAUFANIE BUDUJEMY POPRZEZ SKŁADANIE OBIETNIC ICH REALIZACJĘ

Dyżury dla rodziców

Pedagog szkolny mgr Joanna Starzyńska – czwartek 14:15 – 15:00
Psycholog szkolny mgr Rafał Kasperek – czwartek 15:00 -15:30

CIEKAWE ARTYKUŁY

JAK NIE DAĆ SIĘ WYPROWADZIĆ Z RÓWNOWAGI?
Link do artykułu o próbach poradzenia sobie z prowokacją:
http://www.charaktery.eu/wiesci-psychologiczne/9352/Jak-si%C4%99-nie-da%C4%87-wyprowadzi%C4%87-z-r%C3%B3wnowagi-8-podpowiedzi/

JAK ZDOBYĆ PRZYJACIÓŁ?
Link do porad:
http://tipy.interia.pl/artykul_2687,jak-zdobyc-przyjaciol,3.html

ANOREKSJA
Link do artykuł o przyczynach anoreksji związanych z wychowaniem w rodzinie :
http://psychologia.net.pl/artykul.php?level=180

KIEROWANIE DZIECKIEM BEZ NAGRÓD I KAR
Link do artykułu:
http://www.abcbaby.pl/?page=Structure&id=410#print

Filmy dla dzieci wzorcami złego zachowania
Link do artykułu:
http://mediweb.pl/children/wyswietl.php?id=1820
http://w-spodnicy.ofeminin.pl/Tekst/Mlode-mamy/526673,1,Wychowanie-dziecka--wplyw-telewizji--bajki-dla-dzieci.html
http://strefamamy.pl/wychowanie/bajki-nie-tylko-rozrywka/

ZDOLNY, ALE ROZTRZEPANY
Polecana literatura:
"Zdolne, ale rozkojarzone. Wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych"
Autor: Peg Dawson

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
Link do artykułu:
http://www.szkolabezprzemocy.pl/1348,poradnik-dla-rodzicow

BAJKI ROZWIĄZUJĄ TRUDNOŚCI
http://www.abcbaby.pl/?page=Structure&id=126

POLECANE KSIĄŻKI

JAK WYCHOWAĆ UPARTE DZIECKO

"JAK WYCHOWAĆ UPARTE DZIECKO?"
Autorzy:R. FOREHAND, N. LONG
Książka, która opowiada jak za pomocą własnego przykładu pomóc dziecku właściwie się zachowywać oraz jak nie wzmacniać trudnego zachowania.

"ZJEDZ ZUPKĘ I ... BĄDŹ CICHO!"
Autor: Michel GHAZAL
Nowe spojrzenie na konflikty rodzice - dzieci.

JAK MÓWIĆ ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY. JAK SŁUCHAĆ ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY
Autor: Adele Faber
Opowiada jak zastąpić nieskuteczne kierowanie dzieckiem, właściwymi komunikatami i co możemy stosować zamiast karania.

Statystyka strony

Strona oglądana: 7544 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 28.09.2010 r., godz. 18.16
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 08.04.2020 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2020 r., godz. 14.27Adam PodemskiEdycja strony
08.04.2020 r., godz. 14.22Adam PodemskiEdycja strony
08.04.2020 r., godz. 14.21Adam PodemskiEdycja strony
07.04.2020 r., godz. 13.58Adam PodemskiEdycja strony
07.04.2020 r., godz. 13.57Adam PodemskiEdycja strony
07.04.2020 r., godz. 13.54Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 09.10Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 09.08Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 09.04Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 08.59Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 08.56Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 08.56Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 08.52Adam PodemskiEdycja strony
20.03.2020 r., godz. 08.51Adam PodemskiEdycja strony
21.11.2016 r., godz. 12.59Adam PodemskiEdycja strony
21.11.2016 r., godz. 12.58Adam PodemskiEdycja strony
17.11.2016 r., godz. 18.29Adam PodemskiEdycja strony
21.04.2016 r., godz. 18.00Urszula OstrowskaEdycja strony
03.05.2015 r., godz. 22.08Adam PodemskiEdycja strony
03.05.2015 r., godz. 21.59Adam PodemskiEdycja strony
03.05.2015 r., godz. 21.50Adam PodemskiEdycja strony
03.05.2015 r., godz. 21.47Adam PodemskiEdycja strony
03.05.2015 r., godz. 21.44Adam PodemskiEdycja strony
18.11.2014 r., godz. 00.07Adam PodemskiEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 23.19Adam PodemskiEdycja strony
17.11.2014 r., godz. 23.13Adam PodemskiEdycja strony
08.10.2014 r., godz. 21.06Adam PodemskiEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 22.38Adam PodemskiEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 22.35Adam PodemskiEdycja strony
25.11.2013 r., godz. 22.26Adam PodemskiEdycja strony
24.11.2013 r., godz. 13.46Adam PodemskiEdycja strony
22.11.2013 r., godz. 14.51Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 23.34Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 23.29Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 23.19Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 22.43Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 21.18Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 21.06Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 20.58Adam PodemskiEdycja strony
02.04.2013 r., godz. 20.40Adam PodemskiEdycja strony
13.11.2012 r., godz. 21.22Adam PodemskiEdycja strony
13.11.2012 r., godz. 21.18Adam PodemskiEdycja strony
13.11.2012 r., godz. 21.11Adam PodemskiEdycja strony
13.11.2012 r., godz. 21.08Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 12.44Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 12.30Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 12.28Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 12.15Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 12.07Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 11.57Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2012 r., godz. 11.55Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.13Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.13Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.10Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.07Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.05Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 22.04Adam PodemskiEdycja strony
10.09.2012 r., godz. 13.39Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.41Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.39Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.38Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.35Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.30Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.28Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.26Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.19Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.13Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.10Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.07Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 11.02Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.59Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.56Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.54Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.53Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.51Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.50Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.41Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.32Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.30Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.29Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 10.27Adam PodemskiEdycja strony
08.09.2012 r., godz. 09.31Adam PodemskiEdycja strony
17.10.2011 r., godz. 14.06Adam PodemskiEdycja strony
17.10.2011 r., godz. 13.55Adam PodemskiEdycja strony
17.10.2011 r., godz. 13.55Adam PodemskiEdycja strony
17.10.2011 r., godz. 13.54Adam PodemskiEdycja strony
12.10.2011 r., godz. 22.07Adam PodemskiEdycja strony
07.10.2010 r., godz. 15.37Adam PodemskiEdycja strony
28.09.2010 r., godz. 18.16Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.