Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie


Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej witryny internetowej Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie. • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
 • brak możliwości powiększania czcionki


 • brak wersji kontrastowej


 • brak tekstu alternatywnego dla treści w formie grafik


 • skany w formie pdf


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności • Deklarację sporządzono dnia:

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktoweKażdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie

 • Adres: Szkolna 1

 • E-mail: dyrektor@spi.nieporet.pl

 • Telefon: 227748322


Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna


1.przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych( komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - winda)


2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiaja dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe, winda, szerokie drzwi umożliwiające wstęp do wszystkich pomieszczeń na wózku inwalidzkim,


3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku - tablice informacyjne


4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i nistrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.


Statystyka strony

Strona oglądana: 1266 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 23.09.2020 r., godz. 11.41
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 23.09.2020 r., godz. 11.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2020 r., godz. 11.41Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.