Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)

POMOC MATERIALNA

Informacje i akty prawne na temat uzyskania pomocy materialnej od szkoły
STYPENDIA SZKOLNE

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej , wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (351 zł. netto na osobę w rodzinie, od 01.10.2012r w wysokości 456 zł.), w tym w szczególności z tytułu:

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- potrzeby ochrony wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, a zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

- alkoholizmu i narkomanii.

DOPŁATA DO OBIADÓW SZKOLNYCH

W przypadku ubiegania się o refundacje kosztów obiadów szkolnych kryterium dochodowe wynosi:
- 526zł
- od 01.10.2012 684zł.

Podanie o dopłatę do obiadów szkolnych należy składać do dyrektora szkoły.


WARUNKI UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wzór wniosku określony uchwałą nr IX/65/2007 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt,

2) Dokumenty poświadczające osiąganie wymaganego kryterium dochodowego na jednego członka rodziny, w tym w zależności od źródła uzyskiwanych przychodów:

a) Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich dorosłych członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

b) Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

c) Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (potwierdzone przekazem pocztowym bądź wyciągiem bankowym),

d) Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

e) Aktualny nakaz płatniczy z indywidualnego gospodarstwa rolnego w przypadku utrzymywania się z działalności rolniczej,

f) Zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganym dochodzie z innych źródeł niż wymienione w pkt. a- e w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

g) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie w przypadku pozostawania osoba bezrobotną,

h) Faktury i rachunki (imienne) poświadczające poniesione wydatki na cele edukacyjne określone w Ustawie o systemie oświaty.

WNIOSEK
należy składać w GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w Nieporęcie w terminie do 15 WRZEŚNIA każdego roku kalendarzowego.


Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego znajduje się pod adresem:
http://www.gopsnieporet.pl/userfiles/editor/Wniosek%20o%20przyznanie%20stypendium%20szkolnego%281%29.pdfPodstawa prawna:
Art.90b i art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Uchwała Nr IX/65/2007r Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nieporęt oraz uchwała rady Gminy Nieporęt nr XVII/115/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może być on przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – od listopada 2009 r. kwota ta wynosi 91 zł, maksymalna wysokość zasiłku szkolnego to obecnie 455 zł.
O zasiłek ten można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2298 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:O. Łempicka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 07.10.2012 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 07.10.2012 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.10.2012 r., godz. 12.15Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2010 Szkoła Podstawowa im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie
Zawartość merytoryczna: Adam Pomaski, e-mail: sekretariat@spi.nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 9 kwietnia 2010 r.